Het voorschrift f(x) = ax² + bx + c


Indien het functievoorschrift in de vorm f(x) = ax² + bx + c (met a ≠ 0) gegeven staat, kunnen we de vergelijking van de symmetrieas en de coördinaat van de top niet rechtstreeks aflezen uit het voorschrift. Daarom maken we gebruik van onderstaande formules:

top

Voorbeeld:

Gegeven: f(x) = 2x² - 4x + 5

We zoeken de vergelijking van de symmetrieas alsook de coördinaat van de top.

vergelijking symmetrieas

Toegepast op het voorbeeld wordt dit: 2.1² - 4.1 + 5  = 2 – 4 + 5 = 3

Met deze werkwijze vinden we dus ook (1, 3) als coördinaat van de top. Gebruik deze werkwijze enkel als je zeker bent dat de x-waarde van de top correct is!

Grafiek

symmetrieas en top